Ciftoren Baal Aamadu Tijjaani


Holi oon ? Oon ko Baal Amd Tiij jiyɗo aduna he nder hitaande 1929 to Mederdra, diiwaan Trarsaa, ruttii e Joom mum he laamorgo Nuwaasot to Kilinik Kisii ñande talataare 06 Suwee (Juin) 2017 hedde waktu 9ɓo jamma, hawrita ko e 12 lewru teddundu koorka nduu. Oon ko Baal Aamadu Tijjaani, mo laamu leydi mum hebli jannginoowo, laatii ɗuum, heɓtinaa he ɗuum. Finnde mum hannde, ko jagge mawɗe leydi ndii ndewii he junngo makko jannginoowo.
O adii jannginde ko to Magaama, o rewi Mbut e Kayhayɗi, kono o ɓooyii Jowol he kitaale 1953, haa o tutii ɗoon poƴƴaali deftiyooji he pele makko, hono no wayɓe no Joob Saydu Haamiidu mo Raj Moritani, Ngayde Alasan (gonnooɗo hooreejo Rajo Moritani), Wayga Abdullaay hooreejo kuuɓal ‘’CNSS’’, Joob Abdul Hammee gonnooɗo jaagorgal cellal, woniino kadi hay jaagorgal njulaagu, e ko nanndi he ɓeen, ɓeen ngasdataa ɗo.
Nde o ummi Jowol o feewi ko Bulli, o wirtii Jaajebinne, o yettii Seelibaabi ko adii ko omo toɗɗee ekonom Liisee Rooso, o feewti kadi Koleysa Kayhayɗi, haa o yettooyii Ayyuun. Ɓaawo ɗum o juurii ko to laamorgo leydi ndii, Nuwaasoot, o ɓaartii to Jaagordu Jaŋde he hitaande 1968. Ko toon o halfinaa sarwiis (‘’chef de service’’). Ko ɗo, depiteeji leydi ndii ɗaɓɓitta nde o addatee Rajo Moritani mbele o heeda he dokkirgol kabaruuji, sabu teskeede he makko keɓagol, laaɓde ɗemngal, heɓindaade ɗemngal pulaar e frayseere.
Holi oon ? Oon ko mo teskotooɓe kala, haa teeŋti he yahruɓe karallaagal haala kollitii, ndeke Baal Aamadu Tijjaani ina jogii hay daaɗe ɗi njiydaa. He yeru mum laaɓɗo, daande makko rokkoonde kabaruuji goowaaɗi ɗii jiydaa e daande makko komikeeji ɓoli ɗii, ndeen kadi jiydaa e daande makko addoonde taggeeji ndee. Ndeke mawɗo Baal dañii ko hesɗi ko fenti kañum e hakkille mum, heddii ko ñeemtintee nder ngaddinaaji dokkirgol kabaruuji. Ɗuum ne kadi, ko dokkal Allah, ngal o luɓiranoo.
Holi oon ? Oon ko gonnooɗo maantorde lim-waktuuji, montoor fuutankooɓe. konngol ngol yaaji, darjii : COOREE BAAL HAALII. Holi oon ? he mbaawkaaji no Mbajjiri lumirnoo mo, ko facciro kala ko nde waawi wonde, o waɗata ɗum ko haaɗi-haaɗi. No ndeen haalannde fotiri he njuuteendi mum kala, ko noon fotirta he facciro makko.
Holi oon ? Oon ko Baal Aamadu Tijjaani, mo Rajo Moritani lawɗinta golle mum he 1974, o ardinaa sarwiis ɗemɗe ngenndiije, Pulaar, Sooninke e Wolof, haa o yehi fooftere makko duumiinde, hono alteret. Kono noon o yiɗi ngoo ɗoo rajo, o ɓamti ngo, o jeyaa he darjinɓe ngo, o darjori heen, haa yalti keeri leydi Moritani, tacci maayo Senegaal e keeri Mali haa to Gine.
Holi oon? Oon ko mo innde mum duƴƴidi e Rajo Moritani, kitaale limtinɗe, innde seeki weeyooji naati leyɗe, tacci maaje, innde jeytaa he lollinorɗe haalirde ngenndiire ndee e hoore mum. Sehil golle mum moƴƴinii golle mum, laatii daartorgal jamaanu mum, tuugnorgal yontaaji garooji.

Ndeke noon, woɗɗude wolde haɗataa nde naneede, innde Baal Aamadu Tijjaani heddiima giƴum kala yonta. Tonngiren ɗo ko ngowluno-ɗen nder maanditaare nde Mammadu Demmba Sih (yo yuurmeende Allah wone he mum) yuɓɓinannoo mo : Ko ɗam ɓanndu ɗam ƴoogi ɗam ɓunndu ɗam, gollotonooɓe ngollee, aduna daraaki ko ko yirlotoo.
Yo Allahn yurmo ɓe yaafoo ɓe kamɓe e maayɓe juulɓe kala, waɗa toon pooftorɗe maɓɓe.


Maamuudu Malal Gey (Dooro Gey Boobo-Loonde)
Tel : 46 55 38 33
Emai : doro.gueye@yahoo.fr

One comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.