Warngo Suka debbo to leegal Tarhiil

Suka debbo jahroowo duuɓi 15, waraama beetawe hanki 4 morso 2022 saanga 11H fayi midi sahaa nde bottaaje caggintee. Suka gorko barɗo mo oo, tawi mo ko haa nder galle maɓɓe naati e waañ ɗo o wonnoo e sagginde yaltini paaka mum yuwi mo to leegal Tarhil 17. Kanko suka debbo oo, o jeyaa ko wuro Julloom. Ko e kihiiɗe hee o nawtaa wuro maɓɓe, caggal nde o lootaa to Jamaa Ceerno Bammba leegal Arafat. Kabaruuji keewɗi kollitii, suka gorko barɗo mo oo, wondaano e hakkille mum ko manndilnooɗo, ceedtanɗe goɗɗe kollitii kanko suka gorko o wonaa celluɗo, ko waawi heen wonde fof e no wayi waade kala oo sahaa kam o fawaama junngo. Etee toppitiiɓe ndeenka ɓee, paliima fitina puɗɗinooɗo dookaade ɗoo hannde nder Arafat hakkunde koreeji baraaɗo oo e waranaaɓe ɓee sahaa nde suka debbo oo, woni e looteede. Ciftinen tan, ɗee ɗoo jonte cakkitiiɗe gila lewru maayndu nduu hono juin haa yettii lewru juillet ndu ngonɗen nduu warngooji limtilimtinii teskaama nder Nkchtt…Wardeteeɓe paakaaji haa nih e fetelaaji. Maa GM artoy e oo kabaaru haa ɓura ɗoo yaajde, ɓaawo nde jokkondiroy e koreeji baraaɗo oo.

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.