Holi ko woni ƴaro baali?

Jaŋtoore mande ƴaro baali ittu-ɗen ko lowre rfi fulculde: https://rfi.my/8s5K.W

Ndee ɗoo jaŋtoore mawnde ittu-ɗen ɗum ko e lowre rfi Fulfulde. Waɗi ɗum ko Jaayre Pinal-JP jooɗaniiɗo ɓe to Muritani.Ko e oo sahaa Aynooɓe, yahnooɓe seeɗoyde, yahnooɓe polindaaji, ngam abbitaade durngol jawdi keewi ruttaade e gure mumen. Ndunngu arii, ndiyam heewi waɗii feeteeto haa caaɗli kiwi pooli, ladde sañiima heɓtii mbaydi mum, leɗɗe mbiltii durngol heewii. Ko meenaali beyi e baali iirtondirta e ɗi borti ɗii, gartuɗi ruumoyde Hannde ko ɓuraa faynude e ɓuraa feewreede…. Sahre wirtaande fof, agaaɓe baali ine njuɓɓina heen ƴarooji. Kono holi nde aynooɓe keewi weltaade? Demmba Jallo aga baali ine artana en holi nde ƴaro heewi waɗeede.Ƴaro baali so dawraama, sukaaɓe rewɓe ndakkata ko kodde, ndefa maarooji e ñiheeje mum en, e tebbuuli ngam wottinde hoɓɓe nootitiiɓe e ƴaro ngoo. Gaynaako ƴariiɗo fof joldaaɗo jagga dammuwol hirsana tawtoraaɓe kewu nguu. Ƴaro ine jogii njuɓɓudi mum keeriindi no waɗirtee.Ƴaro baali, ko huunde nde aynooɓe fannoriiɓe agaagu paarnorii, kono won sarɗiiji ɗi gooto kala foti waɗde e jannginde jawdi mum hade ƴaro yontude…. Aamadu Soh lollirɗo Pullo Soh gooto e agaaɓe baali. Hollitii en, alaa e sago gaynaako jogoo ngafeeji mum jonɗi, waasa wonde tan ngafeeri ngootiri.Ƴaro yuɓɓinaama, ngafeeji fof ndenndinaama caggal wuro ; bawɗi nana piya, buubaaji nana kakka mehre, boombi e seemedɓe ina piya kelle belɗe, ina njima ina naayoo. Aynaaɓe fulɓe ɓoorniima kartaaji loru e tuubaaji loru, murtii laafaaji cilmbaaɗi, teppitiima paɗe taƴee hulee, ndadiima pafti koobaaɗi, ndariima hoore baali. Ngafeeji kam e damɗi cawndiima ɗum en. Petelaaji loowaama, tuppaama, kapsunaama. Beeyni kuuraama.Bottaaje ngottaama ataaye e tufam yaraama, ñalawmaare mbelemma. Gooto fof ina siimta holi no ngoo ƴaro yahrunoo?

Jaayre Pinal-JP

One comment

  1. Alhamdoulillah o Saha ko beldo e nder nguré mén futa yo Allah roku en farnoraadé ko jeydén Aamiin ya Allah

    NB: kala mo meeda yiidé jaro nay’i yo watte féré ara Tethiane guraal nay’i e ngoleeje (Capitale pullaagu) .

    Yo Allah nawru pulaagu yeso Aamiin.

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.